Polityka Prywatności

Polityka prywatności Adrenaline Park Ventures Poland 1 Sp. z o.o.

 

Adrenaline Park Ventures Poland 1 Sp. z o.o. (dalej także jako „APV”) szanuje i troszczy się o prawo do prywatności każdego korzystającego z Witryny mieszczącej się pod adresem www.houseofair.pl (dalej także jako „Witryna”) i dlatego za swój cel przyjmuje podejmowanie oraz nieustanne poszukiwanie wszelkich możliwych środków, które umożliwią bezpieczne przechowywanie zgromadzonych danych oraz zapewnią w procesie przetwarzania jak najpełniejszą ich ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych. Świadomość pełni zaufania, jakiej oczekują Użytkownicy Witryny (dalej także jako „Użytkownicy”) oraz odpowiedzialności za ochronę prywatności Użytkowników motywuje do permanentnego podnoszenia standardów tej ochrony.

Poziom ochrony prywatności oraz polityka „cookies” przyjęte w ramach Witryny są zgodne ze standardami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zaś z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U.2014.1182), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity – Dz.U.2014.243) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Niniejsza polityka prywatności stanowi regulację prawną dotyczącą zasad korzystania z Witryny oraz zasad dotyczących przetwarzania przez APV zgromadzonych danych osobowych.

I. Ochrona danych osobowych.

1. Korzystanie z Witryny związane jest z przedstawieniem Użytkownikom zakresu usług i produktów oferowanych przez Park trampolin House of Air w Gliwicach. Przy zakupie produktów lub usługi za pośrednictwem Witryny, w tym w szczególności biletów wstępu do Parku trampolin House of Air w Gliwicach, możemy wymagać podania określonych danych osobowych lub finansowych Użytkownika, w tym:

a. informacji niezbędnych w celu nawiązania kontaktu (dalej „Informacje kontaktowe”), tj.:

i. nazwy/imienia i nazwiska,

ii. adresu e-mail,

b. informacji niezbędnych w celu przeprowadzenia transakcji (dalej „Informacje finansowe”), tj.:

i. informacji o karcie kredytowej/debetowej wykorzystywanej w celach płatniczych,

ii. adresu rozliczeniowego,

c. informacji geograficznych lub demograficznych związanych z badaniami rynku, z wyłączeniem jakichkolwiek danych wrażliwych (dalej „Informacje demograficzne).

2. Informacje kontaktowe, Informacje finansowe i Informacje demograficzne zwane będą dalej łącznie „Informacjami o Użytkowniku”.

3. Podanie Informacji o Użytkowniku jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez APV zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014.1182).

4. Informacje o Użytkowniku przetwarzane są na podstawie ww. zgody, w celach związanych ze sprzedażą i dostarczeniem Użytkownikowi produktów lub usług oferowanych przez Park trampolin House of Air.

5. Informacje finansowe są wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia i rozliczenia transakcji zainicjowanej przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny – APV korzysta z usługodawcy zewnętrznego w celu przeprowadzenia operacji finansowych przy wykorzystaniu podanych przez Użytkownika Informacji finansowych, na co Użytkownik wyraża zgodę w myśl postanowień ust. 2 powyżej.

6. W wypadku wyrażenia zgody na uzyskiwanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 j.t.) APV uprawniony jest do przesyłania tego rodzaju informacji za pośrednictwem poczty e-mail. Wspomniana zgoda może zostać cofnięta. Dodatkowo APV może skontaktować się z Użytkownikiem w celach badawczych – Użytkownik może również zrezygnować z tego rodzaj badań rynku.

7. Każdy Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu i wglądu do swoich danych osobowych przekazanych w ramach Informacji o Użytkowniku, a także prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, a także żądania ich usunięcia.

8. APV może ujawnić Informacje o Użytkowniku, w przypadkach przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. w szczególności na wezwanie właściwych organów władzy, po przedstawieniu przez podmiot żądający dostępu stosownego i zgodne ze wspomnianymi wymogami prawa umocowania.

9. APV upoważniony jest do przekazywania danych osobowych swoim partnerom handlowym, którzy współpracują z APV wyłącznie w celach, o których mowa w ust 4. powyżej. Partnerzy handlowi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zobowiązani są do dochowania wszelkich standardów związanych z ochroną przekazanych im danych osobowych.

10. Administratorem danych osobowych podanych w ramach Informacji o Użytkowniku jest Adrenaline Park Ventures Poland 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000639332 (dane kontaktowe poniżej w pkt V).

II. Prawo autorskie.

1. Witryna opracowana została przez AdROI Agencja Marketingowa na zlecenie Adrenaline Park Ventures Poland 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078) przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, KRS: 0000639332 i chroniona jest prawem autorskim.

2. Prawa autorskie do Witryny i jej poszczególnych elementów przysługują niepodzielnie APV. Zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie lub dokonywanie innych czynności, których przedmiotem jest jakakolwiek zawartość Witryny wymaga uprzedniej zgody APV wyrażonej na piśmie, z wyłączeniem wykorzystywania w celach niekomercyjnych i dla własnego użytku. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie przysługujące APV do Witryny są zabronione.

3. Wszelkie umieszczone w Witrynie nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne zastosowane oznaczenia stanowią znaki towarowe podlegające ochronie prawnej i korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą APV wyrażoną na piśmie.

III. Odpowiedzialność.

1. APV nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone w Witrynie bez jej zgody lub przez nią nieopracowane. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym wymaga formy pisemnej.

2. APV informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się na jej stronach, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez APV i APV nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte. Użytkownik Witryny decydując się na korzystanie z odesłań, o których mowa powyżej, czyni to na własną odpowiedzialność.

3. APV nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek błędów Witryny wywołane wirusami komputerowymi lub innymi bezprawnymi działaniami osób trzecich.

IV. Polityka ‘cookies’.

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Witrynę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik odwiedzający Witrynę). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj

2. APV może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Witryny w następujących celach:

a. identyfikacji Użytkowników;

b. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzach, ankietach lub danych logowania;

c. dostosowywania zawartości Witryny do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z Witryny

d. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Witryny.

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Witryny. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Witrynę – zgodnie z przepisami prawa taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

a. w przeglądarce Firefox;

b. w przeglądarce Chrome;

c. w przeglądarce Opera;

d. w przeglądarce Internet Explorer;

V. Polityka Prywatności RODO

Jesteśmy gotowi na RODO! Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych.

W Parku Trampolin House of Air świadczymy usługi oparte na zaufaniu – nasi Klienci mogą mieć pewność, że ich dane są przetwarzane w bezpieczny sposób.

Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Cię, o tym że zgodnie z art. 13 RODO:

Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem danych podanych przez Użytkownika jest Adrenaline Park Ventures Poland 1 z siedzibą w Warszawie, 02-013, ul. Lindleya 16, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000639332, NIP: 1132919120.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? Z administratorem danych podanych przez Użytkownika na platformie można się skontaktować poprzez adres e-mail: gliwice@houseofair.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych? Twoje dane mogą być wykorzystane w ramach: • Realizacji usługi zakupu biletów do Parku Trampolin House of Air – podstawą prawną przetwarzania jest zawierana umowa; • Realizacja usługi zakupu pakietu urodzinowego lub innej rezerwacji w Parku Trampolin House of Air – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda; • Utworzenia konta na stronie internetowej www.houseofair.pl – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda; • Marketingu produktów i usług Parku Trampolin House of Air w tym w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda; • Wysyłki newslettera lub wiadomości SMS – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda;

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów i realizacji usług świadczonych przez Park Trampolin House of Air.

Okres przechowywania danych osobowych Spółka nie będzie przechowywała Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane: • na podstawie udzielonej zgody nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody. • na podstawie zawartej umowy – 10 lat (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego regulującymi termin przedawnienia roszczeń majątkowych).

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych? Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Kto może być odbiorcą Twoich danych? Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość obsługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, będą to upoważnieni pracownicy administratora, koordynatorzy urodzin znajdujących się w ofercie Parku Trampolin House of Air oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, IT, prawne oraz powiązane z obsługa imprez znajdujących się w ofercie Parku Trampolin House of Air.

VI. Postanowienia końcowe.

1. APV zastrzega prawo do dokonywania zmian Witryny oraz niniejszej polityki prywatności w każdym czasie, w jakimkolwiek zakresie. Informacja o wszelkich tego typu zmianach będzie publikowana na łamach Witryny.

2. W wypadku jakichkolwiek pytań, komentarzy, opinii lub sugestii dotyczących Witryny lub jego zawartości prosimy o kontakt przez e-mail: gliwice@houseofair.pl lub na adres APV, tj.:

Adrenaline Park Ventures Poland 1 Sp. z o.o. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 16