REGULAMIN HOUSE OF AIR

Niniejszy Regulamin Parku Adrenaliny „House of Air” w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 315 (dalej jako „Regulamin”) został stworzony dla zapewnienia bezpiecznego korzystania z obiektu jakim jest Park Adrenaliny „House of Air” (dalej jako „Park”).  
Skakanie na trampolinach jest aktywnością niebezpieczną. Poziom aktywności i wysiłku może wahać się od umiarkowanego do bardzo gwałtownego, w zależności od tego jakie aktywności uprawia użytkownik Parku.
 
Dokładamy wszelkich starań, aby zredukować tradycyjne zagrożenia związane ze skakaniem na trampolinach: a) przedstawiając film bezpieczeństwa; b) zabezpieczając wszystkie trampoliny oraz rzeczy z nimi związane, tak aby nie zagrażały w żaden sposób użytkownikom; c) udostępniając regulaminy bezpieczeństwa i regulaminy korzystania z poszczególnych atrakcji Parku; d) zapewniając na miejscu w Parku odpowiednio przeszkolony personel.
 
Jednak niezależnie od troski podjętej w celu uniknięcia urazów, niektóre zagrożenia są nieodłącznie związane z aktywnością wykonywaną na trampolinach i nie mogą być całkowicie wyeliminowane. Te nieodłączne zagrożenia obejmują w szczególności upadki, kolizje z innymi uczestnikami, upadki na twardą powierzchnię, nieprawidłowe lądowanie, podwójne odbijanie (dwie osoby na tej samej trampolinie), niebezpieczeństwa wynikające z różnic wagowych pomiędzy użytkownikami, utknięcie stopy lub innej części ciała pod materiałami zabezpieczającymi trampoliny. Do niebezpiecznych sytuacji doprowadzić również mogą nieostrożne zachowanie użytkownika.
 
Celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia ww. urazów i niebezpiecznych sytuacji należy bezwzględnie stosować się do zasad określonych niniejszym Regulaminem, jak również do poleceń, porad i nakazów wydawanych przez personel Parku.  
 
 
1. Podmiotem zarządzającym Parkiem jest spółka Adrenaline Park Ventures Poland 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa), NIP: 1132919120, REGON: 365506107, KRS: 0000639332, zwana dalej „Zarządcą”.  
2. Wszystkie osoby zamierzające korzystać z atrakcji Parku lub zamierzające przebywać na jego terenie (dalej zwane także „Użytkownikami”) obowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Pobyt na terenie Parku oznacza znajomość i bezwzględną akceptację niniejszego Regulaminu.
3. Warunkiem przebywania na terenie Parku jest uiszczenie stosownej opłaty (bilet jednorazowy lub imienny miesięczny karnet open), zgodnej z obowiązującym

 
 
cennikiem. Przebywanie na terenie Parku dozwolone jest wyłącznie w godzinach otwarcia Parku.  
4. Użytkownik, kupując bilet jednorazowy do Parku, kupuje wstęp do Parku na określony okres (będący wielokrotnością 1 godziny) i jest zobowiązany do przestrzegania tego terminu. Zaleca się przybycie do Parku 20 minut przed zarezerwowanym terminem. Zarządca nie jest zobowiązany do rekompensaty czasu Użytkownikowi w przypadku spóźnienia na zarezerwowany termin.  
5. Użytkownik, kupując imienny miesięczny karnet open do Parku, uprawniony jest do nieograniczonego korzystania ze wszystkich stref aktywności w Parku przez okres jednego miesiąca, w godzinach otwarcia Parku.  
6. Za wstęp wykupiony, a nie wykorzystany, jak również za czas niewykorzystany przez Użytkownika (zarówno w ramach biletu jednorazowego, jak i w ramach miesięcznego karnetu open), Park nie dokonuje zwrotów ani rozliczenia poniesionych opłat.
7. Zakupione bilety wstępu do Parku (bilety jednorazowe, miesięczny karnet open), jak również zakupione bilety wstępu na zajęcia fitness organizowane przez Zarządcę w Parku nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
 
8. Zarządca informuje, iż zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi kupującemu bilet wstępu do Parku nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, gdyż prawo to nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Nie wyklucza to możliwości wypowiedzenia umowy na zasadach ogólnych przewidzianych dla umów o świadczenie usług w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 
9. Zakup biletów wstępu do Parku (bilety jednorazowe, miesięczny karnet open) odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.houseofair.pl lub na miejscu w Parku.  
10. Zakup biletów wstępu na zajęcia fitness organizowane w Parku odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.houseofair.pl, pod numerem tel. (32) 307 14 15, elektronicznie na adres gliwice@houseofair.pl lub na miejscu w Parku.  
11. Rezerwacje oraz zamówienia imprez okolicznościowych w Parku odbywają się pod numerem tel. (32) 307 14 15, elektronicznie na adres gliwice@houseofair.pl lub na miejscu w Parku. Szczegółowe zasady organizacji imprez określone są w „Regulaminem organizacji imprez w Parku Adrenaliny House of Air”, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
12. Szczegółowe informacje dotyczące rodzajów, cen i zasad dokonywania zakupu biletów dostępne są przy kasach oraz na stronie internetowej www.houseofair.pl, a w przypadku zakupu dokonywanych on-line także w „Regulaminie Zakupu Wstępu do Parku House Of Air oraz zakupu Dodatkowych Produktów drogą internetową za pośrednictwem witryny internetowej houseofair.pl” dostępnym na ww. stronie internetowej.

 
 
13. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen i rodzajów biletów obowiązujących w Parku. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.
14. Podczas pobytu na terenie Parku należy bezwzględnie przestrzegać poleceń i wskazówek wydawanych przez pracowników Parku. Pracownicy Parku ubrani są w firmowe uniformy, lub posiadają widoczny identyfikator.
15. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych atrakcji Parku objęte są dodatkowymi regulaminami „Zasady korzystania z poszczególnych stref aktywności dostępnych w Parku” dostępnych na miejscu w Parku, przy poszczególnych strefach aktywności.  
16. Na terenie Parku obowiązuje zakaz:
a) palenia papierosów, w tym e-papierosów, wnoszenia lub spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia lub używania środków odurzających;
b) wnoszenia broni, ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych;
c) wnoszenia wszelkich przedmiotów utrudniających lub mogących utrudnić korzystanie z infrastruktury Parku;
d) wprowadzania i przebywania zwierząt;
e) przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla klientów;
f) wstępu dla osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i/lub środków odurzających i/lub zachowujących się w sposób agresywny bądź zagrażający bezpieczeństwu pozostałych klientów.
17. Zarządca dopuszcza możliwość całkowitej rezerwacji Parku, po uprzednim poinformowaniu klientów na stronie internetowej Parku, social media Parku lub poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w recepcji Parku.
18. Zarządca dopuszcza możliwość rezerwacji poszczególnych stref aktywności w Parku, w tym Arena 1, Arena 2, The Wall i Air Bag. Informacje o dostępności można uzyskać pod adresem mailowym: gliwice@houseofair.pl lub pod numerem telefonu: 32 307 14 15.  
 
1. Park jest obiektem rekreacyjno-sportowym przeznaczonym dla osób od 4 roku życia. Dla dzieci w wieku od 0 do 4 lat wyznaczona jest w Parku specjalna strefa aktywności „Kids Zone”. Samodzielnie z obiektu oraz jego atrakcji mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.  
2. Z uwagi na ograniczoną trwałość sprzętu dostępnego w Parku, z infrastruktury Parku mogą korzystać wyłącznie osoby o wadze nieprzekraczającej 120 kg.
3. Z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego punktu, dzieci i młodzież w wieku od 3 do 13 roku życia mogą korzystać z infrastruktury Parku wyłącznie pod stałą opieką i nadzorem

 
 
rodzica lub opiekuna prawnego oraz za jego pisemną zgodą udzieloną na specjalnie do tego wyznaczonym formularzu. Formularz jest do pobrania na stronie internetowej www.houseofair.pl oraz w recepcji w Parku.
4. Z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego punktu, osoby małoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą korzystać z Parku samodzielnie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego udzieloną na specjalnie do tego wyznaczonym formularzu. Formularz jest do pobrania na stronie internetowej www.houseofair.pl oraz w recepcji w Parku.
5. W zajęciach fitness organizowanych w Parku mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 16 rok życia. Z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego punktu, osoby w wieku od 16 do 18 lat mogą uczestniczyć w zajęciach fitness za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego udzieloną na specjalnie wyznaczonym formularzu. Formularz jest do pobrania na stronie internetowej www.houseofair.pl oraz w recepcji w Parku. Szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach fitness określone są w Regulaminie Zajęć Fitness Organizowanych w Parku Adrenaliny „House of Air”, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.  
6. Park (poza specjalnie organizowanymi zajęciami) nie świadczy jakichkolwiek usług polegających na opiece nad dziećmi i młodzieżą, a korzystanie przez dzieci i młodzież z atrakcji znajdujących się na terenie Parku odbywa się wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna grupy.  
7. Rodzice i/lub opiekunowie zobowiązani są zapoznać dziecko lub swojego podopiecznego z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów obowiązujących w Parku.
8. Rodzice i/lub opiekunowie w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez ich podopiecznych, którzy nie ukończyli 18tego roku życia.
9. Dopuszcza się korzystanie z atrakcji Parku przez zorganizowane grupy dzieci i młodzieży, z tym zastrzeżeniem że:
a) każda zorganizowana grupa osób małoletnich, może korzystać z atrakcji Parku pod opieką osoby dorosłej (opiekun grupy). Jeden opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie 15 osobami. Taki opiekun może przebywać na terenie Parku bezpłatnie, jednakże nie może korzystać z atrakcji Parku, a przed przystąpieniem grupy do korzystania z infrastruktury Parku musi wypełnić formularz zgłoszeniowy grupy zorganizowanej (oświadczenie opiekuna grupy) dostępny w siedzibie Parku (recepcja) lub na stronie internetowej www.houseofair.pl oraz zapoznać członków grupy z wszelkimi obowiązującymi na terenie Parku regulaminami;
b) opiekun grupy, w ramach obowiązku nadzoru nad członkami grupy, odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez członków grupy, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia;
10. Z zastrzeżeniem kiedy odpowiedzialność ciąży na rodzicu lub opiekunie (ust. 8 powyżej) oraz gdy odpowiedzialność ponosi opiekun grupy (ust. 9 powyżej), każdy Użytkownik korzysta z atrakcji Parku i jego pomieszczeń wyłącznie na własną odpowiedzialność, będąc świadomym swoich możliwości fizycznych, kondycji, a w szczególności stanu zdrowia oraz wynikających z tego tytułu ograniczeń i zagrożeń.  

 
 
11. Korzystanie z atrakcji Parku może skutkować niewielkimi urazami. Najczęściej występują: bóle mięśni, bóle głowy, siniaki, zwichnięcia, otarcia. Poważne urazy są rzadziej spotykane i zdarzają się okazjonalnie, a obejmują między innymi złamanie kości, urazy kolana, urazy barków, zwichnięcia kręgosłupa, zwichnięcia szyi oraz urazy zębów i przygryzanie języka. Katastrofalne urazy są bardzo rzadkie, jednakże Zarządca Parku chce, aby każdy Użytkownik był świadomy powyższych niebezpieczeństw. Do katastrofalnych urazów należą między innymi: trwałe upośledzenia, urazy kręgosłupa, porażenie, a nawet śmierć.
12. Kobiety w ciąży i osoby z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie spowodować zagrożenie ich zdrowia lub życia nie mogą korzystać z atrakcji Parku.  
13. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza jednocześnie, w imieniu swoim, lub swojego dziecka lub dziecka, którego jest opiekunem, że:
a) Użytkownik, jego dziecko lub dziecko, którego jest opiekunem, ma wystarczającą sprawność fizyczną, koordynację i kondycję, aby uczestniczyć w bezpieczny sposób w zajęciach oraz atrakcjach proponowanych przez Park; b) bierze na siebie ryzyko powikłań wynikających ze swojego stanu zdrowotnego lub stanu zdrowotnego swojego dziecka lub dziecka, którego jest opiekunem (np. astma, cukrzyca, anafilaksja, padaczka, choroby serca lub wysokie ciśnienie krwi); c) w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek dyskomfortu (np. słabość, duszność, lęki lub bóle w klatce piersiowej) lub urazu Użytkownik, jego dziecko lub dziecko, którego jest opiekunem, natychmiast zaprzestanie aktywności w Parku i zgłosi się do personelu Parku; d) zobowiązuje się do przestrzegana wszystkich zasad związanych z bezpieczeństwem podczas uczestnictwa we wszystkich aktywnościach oraz imprezach organizowanych w Parku; e) zobowiązuje się do wykonywania tylko czynności oraz akrobacji, które jest w stanie bezpiecznie wykonać; f) zobowiązuje się do bezzwłocznego powiadomienia personelu Parku, jeśli Użytkownik, jego dziecko oraz dziecko, którego jest prawnym opiekunem, zobaczy zachowanie innego uczestnika lub stan urządzeń, które mogą zagrażać Użytkownikom;
 
14. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter i sposób powstania należy niezwłocznie zgłosić ww. okoliczność pracownikowi Parku.
15. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik jest świadomy zagrożenia związanego z korzystania z atrakcji Parku oraz zapoznał się z niebezpieczeństwem i rodzajami urazów, które mogą wystąpić w wyniku aktywności w Parku.  
16. Zarządca Parku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe w wyniku korzystania z Parku przez Użytkownika (jego dziecko lub dziecko, którego jest opiekunem), w szczególności urazy o których mowa w ust. 11 powyżej, oraz obrażenia ciała (w tym śmierć) związane z wypadkami lub chorobami wynikającymi z uczestnictwa w atrakcjach Parku (w tym między innymi w wydarzeniach oraz imprezach organizowanych przez Zarządcę, zorganizowanych lub indywidualnych szkoleniach i ćwiczeniach, zajęciach

 
 
i instruktażach, indywidualnego korzystania z urządzeń, sprzętu, szatni oraz wszystkich pomieszczeń Parku, w tym kawiarni, schodów, chodników), w szczególności nie odpowiada za wszelkie szkody powstałe wskutek korzystania z infrastruktury Parku niezgodnie z Regulaminem, wskazaniami i poleceniami personelu Parku czy też z wyłącznej winy Użytkownika, za wyjątkiem szkód powstałych z winy Zarządcy.
17. Zarządca Parku nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, zaginięcie, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów stanowiących własność Użytkownika lub znajdujących się w jego posiadaniu, wniesionych i pozostawionych na terenie Parku, za wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej Zarządcy.
 
1. Zabrania się korzystania z atrakcji Parku niezgodnie z ich przeznaczeniem i regulaminami poszczególnych atrakcji Parku dostępnych na stronie internetowej www.houseofair.pl oraz w recepcji Parku.
2. Osoby zamierzające korzystać z atrakcji Parku przygotowują się w miejscu do tego przeznaczonym, oraz pozostawiają swoje rzeczy w szafkach do tego przeznaczonych.
3. Zaleca się korzystanie z atrakcji Parku w ubraniu sportowym bez żadnych ostrych lub luźno połączonych elementów mogących stworzyć Użytkownikowi problemy w korzystaniu z infrastruktury Parku lub zagrażać bezpieczeństwu jego lub innych Użytkowników podczas korzystania z atrakcji Parku.
4. Wszelkie znajdujące się w stroju Użytkownika kieszenie muszą zostać całkowicie opróżnione. W szczególności zabrania się korzystania z atrakcji Użytkownikom posiadającym przy sobie przedmioty takie jak: klucze, telefony komórkowe, kamery, zapalniczki, piłki, jedzenie oraz napoje, a także inne przedmioty nie stanowiące wyposażenia Parku.
5. Zabrania się korzystania z atrakcji Parku z pierścionkami, sygnetami, kolczykami i inną biżuterią stwarzającą lub mogącą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa Użytkownika i pozostałych osób.
6. Zabrania się korzystania z atrakcji Użytkownikom żującym gumę do żucia lub z jakimikolwiek substancjami w ustach.
7. Z atrakcji Parku można korzystać wyłącznie w skarpetkach antypoślizgowych zakupionych bezpośrednio w Recepcji Parku lub za pośrednictwem strony internetowej www.houseofair.pl w trakcie dokonywania zakupu biletów wejścia do Parku.
8. Przed przystąpieniem do korzystania z atrakcji Parku należy wykonać rozgrzewkę wszystkich stawów i mięśni całego ciała, zgodnie z zaleceniami pracowników Parku.
9. Na terenie Parku zabrania się:
a) wskakiwania na trampolinę zajętą przez innego Użytkownika;

 
 
b) biegania po trampolinach;
c) lądowania na matach oddzielających trampoliny;
d) siedzenia na matach asekuracyjnych (podesty są wyznaczonymi miejscami do odpoczynku po skoku);
e) skakania po matach asekuracyjnych (zezwala się jednak na przechodzenie po matach asekuracyjnych z zachowaniem ostrożności, w celu dotarcia do wybranej trampoliny);
f) wskakiwania i wspinania się na siatkę zabezpieczającą;
g) wskakiwania, wspinania się i wchodzenia na elementy konstrukcyjne trampolin;
h) przeskakiwania przez elementy konstrukcyjne oraz zabezpieczające obiekt;
i) wchodzenie na strefy aktywności pod nieobecność pracowników Parku,
10. Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat pracownika Parku jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania aktywności przez Użytkownika.\
 
 
1. Osoby przebywające na terenie Parku, które naruszają porządek publiczny, stwarzają zagrożenie dla innych Użytkowników, nie stosują się do przepisów Regulaminu i do zaleceń oraz nakazów pracowników Parku, a także osób przez kierownictwo Parku upoważnionych (w tym służb porządkowych), będą usunięte z terenu Parku bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
2. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości przebywania na terenie Parku, każdy klient może zwrócić się do obsługi Parku, celem wyjaśnienia wątpliwości.
3. Użytkownicy Parku wyrażają zgodę na:
a) monitorowanie ich pobytu w Parku za pomocą kamer przemysłowych celem zapewnienia bezpieczeństwa z zachowaniem nienaruszalności ich dóbr osobistych oraz wykorzystanie tych nagrań w sytuacjach spornych między Parkiem a Użytkownikiem, jak również udostępnienie nagrań na żądanie stosownych upoważnionych do tego organów publicznych;
b) wykorzystanie zdjęć oraz krótkich filmów zawierających m.in. ich wizerunek (jako szczegół większej całości) w celach marketingowych przez pracowników Parku i Zarządcę, wyrażając jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku na wszelkich polach eksploatacji. Zgoda jest udzielona na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Użytkownicy zrzekają się również wszelkich roszczeń w stosunku do Zarządcy jakie mogą wynikać z wykorzystania ww. zdjęć oraz filmów z wizerunkiem Użytkowników.  

 
 
4. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć przez Użytkowników dozwolone jest wyłącznie na ich prywatny użytek i za uprzednią zgodą pracowników Parku. Zarządca nie wyraża zgody na komercyjne wykorzystanie nagrań lub zdjęć wykonanych na terenie Parku.
5. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych związane z upublicznieniem wizerunku Użytkowników przez osoby trzecie.
6. Celem zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom Parku, prosimy o niezwłoczne zgłaszanie pracownikom Parku wszelkich przypadków naruszeń Regulaminu i innych niebezpiecznych lub niewłaściwych zachowań osób znajdujących się na terenie Parku.
7. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Parku wynikające z przyczyn od niego niezależnych np. w skutek awarii, przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych mediów, jak również z innych przyczyn noszących znamiona siły wyższej.
8. Zarządca zastrzega sobie prawo do odmowy określonej osobie lub grupie osób wstępu na teren Parku wg własnego uznania z wyłączeniem prawa tychże osób do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zarządcy.
 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Zarządca, tj. Adrenaline Park Ventures Poland 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, NIP: 1132919120, Regon: 365506107, KRS: 0000639332.
2. Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane będą wyłącznie do świadczenia i oferowania własnych usług Parku.
3. Celem przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest realizacja umowy dotyczącej uczestnictwa w Parku Adrenaliny. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta z Użytkownikiem umowa oraz złożone przez Użytkownika oświadczenie dotyczące odpowiedzialności związanej z korzystaniem z Parku Adrenaliny. Celem przetwarzania danych osobowych jest również zapewnienie Użytkownikowi oraz innym uczestnikom Parku bezpieczeństwa.  
4. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych Użytkowników innym odbiorcom lub do państwa trzeciego.
5. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową dotyczącą uczestnictwa w Parku Adrenaliny lub innych roszczeń związanych z tą umową.
6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

 
 
7. Administrator danych osobowych (Zarządca Parku) informuje, że podanie danych osobowych jest warunkiem umownym i jest niezbędne do zawarcia umowy dotyczącej uczestnictwa Użytkownika w aktywnościach oferowanych w Parku Adrenaliny. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie ww. umowy.
 
 
1. Wszelkie dodatkowe kwestie dotyczące właściwego użytkowania atrakcji znajdujących się na terenie Parku, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, będą rozstrzygane przez pracowników Parku w trakcie pobytu Użytkownika na terenie Parku lub na skierowane zapytanie drogą mailową na adres: gliwice@houseofair.pl  
2. W pozostałych przypadkach zastosowania znajdą odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, a w odniesieniu do konsumentów również przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zarządcy Parku.
 
 
1. Rezerwacji wstępnego terminu imprezy można dokonać osobiście, drogą elektroniczną pod adresem mailowym gliwice@houseofair.com lub telefonicznie (32) 307 14 15. 2. Rezerwacja terminu staje się gwarantowana z chwilą wpłaty zadatku na rachunek bankowy Adrenaline Park Ventures Poland 1 sp. z o.o. w ING Bank Śląski numer: 62 1050 1012 1000 0090 3105 3441, lub osobiście w Parku Adrenaliny „House of Air” przy ul. Pszczyńskiej 315 w Gliwicach. 3. Zadatek należy wpłacić w ciągu 2 dni roboczych od daty wstępnej rezerwacji, jednak nie później niż na 2 dni przed datą planowanej imprezy. 4. Zadatek jest bezzwrotny, w szczególności nie zostaje zwrócony w sytuacji rezygnacji zamawiającego z organizacji imprezy, i zostaje zaliczony na poczet ogólnego rachunku za usługę. 5. Minimalna wysokość zadatku wynosi 50% kwoty wybranego pakietu urodzinowego. W przypadku zamówienia dodatkowych atrakcji, wysokość zadatku zostaje ustalona indywidualnie. 6. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu, jak również pozostałych regulaminów obowiązujących w Parku. 7. Dla osoby zamawiającej imprezę i jego gości przysługuje osobna salka. Czas wynajmu salki wynosi 1,5 lub 2 godziny w zależności od pakietu. Czas wynajmu liczony jest od ustalonej wcześniej godziny, a nie od momentu zebrania się wszystkich gości. 8. W trakcie imprezy Park Adrenaliny „House of Air”, poza salką, pozostaje dostępny dla klientów indywidualnych, chyba że organizator (zarządca Parku) wynajmie cały obiekt.

 
 
9. Organizator zapewnia przygotowanie salki zgodnie z wybranym pakietem. 10. W momencie rezerwacji Zamawiający zobowiązany jest podać, przypuszczalną liczbę gości. Dokładną liczbę gości należy zgłosić najpóźniej na 2 dni przed planowaną datą imprezy. W przypadku braku potwierdzenia liczby gości, impreza będzie przygotowana zgodnie z liczbą osób podanych w formularzu rezerwacji. 11. Każdy z pakietów przygotowanych przez Park przygotowany jest dla grupy do 10 osób, a za każdą nadliczbową osobę naliczana jest opłata dodatkowa zgodna z wybranym pakietem. 12. Przy grupie do 15 osób Park „House of Air” gwarantuje opiekuna imprezy. 13. Dodatkowo jest możliwość wynajęcia dodatkowego Animatora dla grupy za dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej www.houseofair.pl oraz w recepcji Parku. 14. Organizator zabrania przynoszenia oraz spożywania własnej żywności (nie dotyczy tortu urodzinowego) oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych, chyba że zostanie ustalone inaczej. 15. Wszelkie zmiany w wybranym pakiecie oraz dodatkowych opcji należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem imprezy. 16. Finalne rozliczenie imprezy, uwzględniające faktyczną liczbę gości obecnych na imprezie, następuje w dniu imprezy, po jej zakończeniu. 17. Rozliczenie imprezy następuje na podstawie formularza rezerwacji oraz zrealizowanych usług dodatkowych i świadczeń zamówionych podczas imprezy. 18. Całkowite rozliczenie imprezy, pomniejszone o wpłacony zadatek, Zamawiający reguluje gotówką lub kartą płatniczą w Recepcji Parku w Gliwicach, niezwłocznie po zakończeniu imprezy. 19. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Ogólnym Parku i podpisania stosownego oświadczenia (formularz oświadczenia do pobrania w recepcji Parku lub na stronie internetowej www.houseofair.pl). 20. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas imprezy ponoszą rodzice/opiekunowie. Rodzice/opiekunowie dzieci uczestniczących w imprezie zobowiązani się do podpisania stosownego oświadczenia (formularz oświadczenia do pobrania w recepcji Parku lub na stronie internetowej www.houseofair.pl). 21. Za ewentualne szkody na osobach lub mieniu spowodowane przez uczestników imprezy odpowiadają rodzice/opiekunowie (w przypadku osób niepełnoletnich) lub Zamawiający imprezę. 22. Za rzeczy pozostawione w salkach udostępnionych na czas imprezy Park Adrenaliny „House of Air” nie ponosi odpowiedzialności. 23. Poczęstunek przygotowany dla uczestników imprezy ze względów bezpieczeństwa musi być spożywany wyłącznie w salce udostępnionej na czas imprezy. Zabrania się wynoszenia produktów spożywczych oraz napojów w trakcie imprezy. 24. Informacje dotyczące pakietów imprezowych zawarte są na stronie internetowej www.houseofair.pl oraz stanowią integralną część niniejszego regulaminu. 25. Uczestników imprezy obowiązuje również Główny Regulamin Parku Adrenaliny „House of Air” oraz pozostałe regulaminy opublikowane na stronie internetowej www.houseofair.pl.
 
 

 
 
1. Każdy uczestnik zajęć fitness (dalej jako „Uczestnik”) zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu, jak również Regulaminu Ogólnego Korzystania z Parku Adrenaliny „House of Air”. Zakup biletu/karnetu na zajęcia fitness równoznaczny jest z akceptacją ww. regulaminów. 2. Zajęcia fitness odbywają się w Parku, a organizatorem zajęć fitness jest Zarządca Parku. 3. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 rok życia. W przypadku osób poniżej 18 roku życia korzystanie z zajęć fitness jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego udzieloną na specjalnie wyznaczonym formularzu. Formularz jest do pobrania na stronie internetowej www.houseofair.pl oraz w recepcji w Parku. 4. Z tytułu uczestnictwa w zajęciach fitness Uczestnicy uiszczają opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem. 5. Zarządca udostępnia następujące rodzaje biletów wstępu na zajęcia fitness: bilet jednorazowy, imienny karnet na ograniczoną liczbę zajęć fitness (liczba zajęć wskazana na karnecie) oraz 30-dniowy imienny karnet open (nieograniczona liczba wejść na zajęcia fitness w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakupu). Wykupione karnety są imienne i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie. Cennik ww. biletów/karnetów dostępny jest na stronie internetowej www.houseofair.pl oraz w recepcji Parku. 6. Pracownik Parku ma prawo żądać od posiadaczy karnetów okazania dokumentu ze zdjęciem w celu weryfikacji tożsamości. W przypadku odmowy okazania dokumentu lub niezgodności danych, osoba nie będzie wpuszczana na zajęcia fitness. 7. Zajęcia fitness odbywają się według ustalonego grafiku, dostępnego na stronie internetowej www.houseofair.pl oraz na miejscu w Parku. 8. Na zajęcia fitness wymagana jest wcześniejsza rezerwacja miejsca (minimum na 3 godziny przed planowanym terminem zajęć), za pośrednictwem strony internetowej www.hosueofair.pl, pod numerem tel. (32) 307 14 15, elektronicznie pod adresem gliwice@houseofair.pl lub na miejscu w Parku. 9. Zarządca Parku zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć fitness w sytuacji kiedy liczba Uczestników danych zajęć nie będzie przekraczać 3 osób, o czym Zarządca zobowiązany jest poinformować zapisanych na dane zajęcia Uczestników. W zamian za odwołane zajęcia fitness będzie istniała możliwość odbycia zajęć fitness w innym dniu, chyba że Uczestnik zażąda zwrotu wartości zakupionego biletu jednorazowego. 10. W sytuacji zdrowotnej niedyspozycji Uczestnika, mającego zakupiony imienny 30dniowy karnet open, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, na prośbę Uczestnika karnet open może zostać zawieszony na czas niedyspozycji. Celem zawieszenia karnetu open należy skontaktować się z recepcją Parku (tel. +32 307 14 15). 11. Uczestnicy biorą udział w zajęciach fitness na własną odpowiedzialność, znając swoje predyspozycje fizyczne i stan zdrowia. O wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych do ćwiczeń należy wcześniej poinformować instruktora zajęć, który może zdecydować o przeciwwskazaniach danego schorzenia do udziału Uczestnika w zajęciach. 12. Na zajęciach fitness mogą przebywać tylko osoby z ważnymi, zakupionymi, karnetami lub biletami jednorazowymi. 13. Zarządca Parku zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w grafiku zajęć fitness umożliwiając Uczestnikowi swobodne zapoznanie się ze zmianami na stronie internetowej Parku www.houseofair.pl.  

 
 
14. Uczestnicy zobowiązani są do przychodzenia na zajęcia fitness punktualnie. Na zajęcia należy przyjść w stroju sportowym oraz w skarpetkach antypoślizgowych House of Air możliwych do zakupienia na miejscu w Parku. 15. Instruktor ma prawo wyprosić Uczestnika z zajęć, gdy swoim zachowaniem przeszkadza innym Uczestnikom lub nie stosuje się do poleceń Instruktora. 16. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo Uczestnika i innych ćwiczących. 17. Zabrania się uczestnikom przynoszenia na strefę na której prowadzone są zajęcia rzeczy nie przeznaczonych do treningu. 18. W pozostałym zakresie do zajęć fitness zastosowanie znajduje Regulamin Ogólny Korzystania z Parku Adrenaliny „House of Air”.

 

Polityka prywatności Adrenaline Park Ventures Poland 1 Sp. z o.o.

 

Adrenaline Park Ventures Poland 1 Sp. z o.o. (dalej także jako „APV”) szanuje i troszczy się o prawo do prywatności każdego korzystającego z Witryny mieszczącej się pod adresem www.houseofair.pl (dalej także jako „Witryna”) i dlatego za swój cel przyjmuje podejmowanie oraz nieustanne poszukiwanie wszelkich możliwych środków, które umożliwią bezpieczne przechowywanie zgromadzonych danych oraz zapewnią w procesie przetwarzania jak najpełniejszą ich ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych. Świadomość pełni zaufania, jakiej oczekują Użytkownicy Witryny (dalej także jako „Użytkownicy”) oraz odpowiedzialności za ochronę prywatności Użytkowników motywuje do permanentnego podnoszenia standardów tej ochrony.

Poziom ochrony prywatności oraz polityka „cookies” przyjęte w ramach Witryny są zgodne ze standardami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zaś z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U.2014.1182), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity – Dz.U.2014.243) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Niniejsza polityka prywatności stanowi regulację prawną dotyczącą zasad korzystania z Witryny oraz zasad dotyczących przetwarzania przez APV zgromadzonych danych osobowych.

I. Ochrona danych osobowych.

1. Korzystanie z Witryny związane jest z przedstawieniem Użytkownikom zakresu usług i produktów oferowanych przez Park trampolin House of Air w Gliwicach. Przy zakupie produktów lub usługi za pośrednictwem Witryny, w tym w szczególności biletów wstępu do Parku trampolin House of Air w Gliwicach, możemy wymagać podania określonych danych osobowych lub finansowych Użytkownika, w tym:

a. informacji niezbędnych w celu nawiązania kontaktu (dalej „Informacje kontaktowe”), tj.:

i. nazwy/imienia i nazwiska,

ii. adresu e-mail,

b. informacji niezbędnych w celu przeprowadzenia transakcji (dalej „Informacje finansowe”), tj.:

i. informacji o karcie kredytowej/debetowej wykorzystywanej w celach płatniczych,

ii. adresu rozliczeniowego,

c. informacji geograficznych lub demograficznych związanych z badaniami rynku, z wyłączeniem jakichkolwiek danych wrażliwych (dalej „Informacje demograficzne).

2. Informacje kontaktowe, Informacje finansowe i Informacje demograficzne zwane będą dalej łącznie „Informacjami o Użytkowniku”.

3. Podanie Informacji o Użytkowniku jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez APV zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014.1182).

4. Informacje o Użytkowniku przetwarzane są na podstawie ww. zgody, w celach związanych ze sprzedażą i dostarczeniem Użytkownikowi produktów lub usług oferowanych przez Park trampolin House of Air.

5. Informacje finansowe są wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia i rozliczenia transakcji zainicjowanej przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny – APV korzysta z usługodawcy zewnętrznego w celu przeprowadzenia operacji finansowych przy wykorzystaniu podanych przez Użytkownika Informacji finansowych, na co Użytkownik wyraża zgodę w myśl postanowień ust. 2 powyżej.

6. W wypadku wyrażenia zgody na uzyskiwanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 j.t.) APV uprawniony jest do przesyłania tego rodzaju informacji za pośrednictwem poczty e-mail. Wspomniana zgoda może zostać cofnięta. Dodatkowo APV może skontaktować się z Użytkownikiem w celach badawczych – Użytkownik może również zrezygnować z tego rodzaj badań rynku.

7. Każdy Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu i wglądu do swoich danych osobowych przekazanych w ramach Informacji o Użytkowniku, a także prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, a także żądania ich usunięcia.

8. APV może ujawnić Informacje o Użytkowniku, w przypadkach przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. w szczególności na wezwanie właściwych organów władzy, po przedstawieniu przez podmiot żądający dostępu stosownego i zgodne ze wspomnianymi wymogami prawa umocowania.

9. APV upoważniony jest do przekazywania danych osobowych swoim partnerom handlowym, którzy współpracują z APV wyłącznie w celach, o których mowa w ust 4. powyżej. Partnerzy handlowi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zobowiązani są do dochowania wszelkich standardów związanych z ochroną przekazanych im danych osobowych.

10. Administratorem danych osobowych podanych w ramach Informacji o Użytkowniku jest Adrenaline Park Ventures Poland 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000639332 (dane kontaktowe poniżej w pkt V).

II. Prawo autorskie.

1. Witryna opracowana została przez AdROI Agencja Marketingowa na zlecenie Adrenaline Park Ventures Poland 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078) przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, KRS: 0000639332 i chroniona jest prawem autorskim.

2. Prawa autorskie do Witryny i jej poszczególnych elementów przysługują niepodzielnie APV. Zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie lub dokonywanie innych czynności, których przedmiotem jest jakakolwiek zawartość Witryny wymaga uprzedniej zgody APV wyrażonej na piśmie, z wyłączeniem wykorzystywania w celach niekomercyjnych i dla własnego użytku. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie przysługujące APV do Witryny są zabronione.

3. Wszelkie umieszczone w Witrynie nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne zastosowane oznaczenia stanowią znaki towarowe podlegające ochronie prawnej i korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą APV wyrażoną na piśmie.

III. Odpowiedzialność.

1. APV nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone w Witrynie bez jej zgody lub przez nią nieopracowane. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym wymaga formy pisemnej.

2. APV informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się na jej stronach, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez APV i APV nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte. Użytkownik Witryny decydując się na korzystanie z odesłań, o których mowa powyżej, czyni to na własną odpowiedzialność.

3. APV nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek błędów Witryny wywołane wirusami komputerowymi lub innymi bezprawnymi działaniami osób trzecich.

IV. Polityka ‘cookies’.

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Witrynę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik odwiedzający Witrynę). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj

2. APV może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Witryny w następujących celach:

a. identyfikacji Użytkowników;

b. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzach, ankietach lub danych logowania;

c. dostosowywania zawartości Witryny do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z Witryny

d. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Witryny.

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Witryny. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Witrynę – zgodnie z przepisami prawa taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

a. w przeglądarce Firefox;

b. w przeglądarce Chrome;

c. w przeglądarce Opera;

d. w przeglądarce Internet Explorer;

V. Polityka Prywatności RODO

Jesteśmy gotowi na RODO! Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych.

W Parku Trampolin House of Air świadczymy usługi oparte na zaufaniu – nasi Klienci mogą mieć pewność, że ich dane są przetwarzane w bezpieczny sposób.

Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Cię, o tym że zgodnie z art. 13 RODO:

Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem danych podanych przez Użytkownika jest Adrenaline Park Ventures Poland 1 z siedzibą w Warszawie, 02-013, ul. Lindleya 16, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000639332, NIP: 1132919120.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? Z administratorem danych podanych przez Użytkownika na platformie można się skontaktować poprzez adres e-mail: gliwice@houseofair.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych? Twoje dane mogą być wykorzystane w ramach: • Realizacji usługi zakupu biletów do Parku Trampolin House of Air – podstawą prawną przetwarzania jest zawierana umowa; • Realizacja usługi zakupu pakietu urodzinowego lub innej rezerwacji w Parku Trampolin House of Air – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda; • Utworzenia konta na stronie internetowej www.houseofair.pl – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda; • Marketingu produktów i usług Parku Trampolin House of Air w tym w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda; • Wysyłki newslettera lub wiadomości SMS – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda;

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów i realizacji usług świadczonych przez Park Trampolin House of Air.

Okres przechowywania danych osobowych Spółka nie będzie przechowywała Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane: • na podstawie udzielonej zgody nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody. • na podstawie zawartej umowy – 10 lat (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego regulującymi termin przedawnienia roszczeń majątkowych).

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych? Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Kto może być odbiorcą Twoich danych? Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość obsługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, będą to upoważnieni pracownicy administratora, koordynatorzy urodzin znajdujących się w ofercie Parku Trampolin House of Air oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, IT, prawne oraz powiązane z obsługa imprez znajdujących się w ofercie Parku Trampolin House of Air.

VI. Postanowienia końcowe.

1. APV zastrzega prawo do dokonywania zmian Witryny oraz niniejszej polityki prywatności w każdym czasie, w jakimkolwiek zakresie. Informacja o wszelkich tego typu zmianach będzie publikowana na łamach Witryny.

2. W wypadku jakichkolwiek pytań, komentarzy, opinii lub sugestii dotyczących Witryny lub jego zawartości prosimy o kontakt przez e-mail: gliwice@houseofair.pl lub na adres APV, tj.:

Adrenaline Park Ventures Poland 1 Sp. z o.o. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 16

 

REGULAMIN PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH PARKU ADRENALINY „HOUSE OF AIR”

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady płatności elektronicznych w przypadku zakupu biletów do parku trampolin „House of Air” przez stronę internetową www.houseofair.pl (Strona) zarządzaną przez Adrenaline Park Ventures Poland 1 Sp. z o.o. (Zarządzający).

2. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Zarządzającego w związku z dokonywaniem zakupu biletów online zostały określone w Polityce Prywatności znajdującej się na Stronie.

3. Przed dokonaniem płatności za bilety Klient zobowiązany będzie do akceptacji niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie wypełniania formularza rejestracji przy zakładaniu Konta Klienta, o którym mowa w Regulaminie Ogólnym Parku. 

Zakup biletów online

1. Bilety do Parku można zakupić online poprzez Stronę.

2. W celu zakupu biletów należy założyć Konto Klienta, uzupełnić wszystkie niezbędne dane określone w formularzu rejestracji oraz postępować zgodnie z kolejnymi pojawiającymi się instrukcjami. Nie zastosowanie się do instrukcji może spowodować odmowę zakupu biletów.

3. Klient może zakupić na Stronie dowolną ilość biletów.

4. W trakcie zakupu Klient zobowiązany jest do wskazania daty i godziny wizyty, na którą kupuje bilety.

5. Dostępność terminów jest widoczna w procesie zakupu biletów i uaktualniona w czasie online.

6. Zakup biletów przez Stronę nie uprawnia do odbioru opaski uprawniającej do wejścia na teren Parku bez kolejki.

7. Zakup biletów przez Stronę nie zwalnia z obowiązku zapoznania się i akceptacji Regulaminu Ogólnego Parku przez wszystkich użytkowników House of Air, co można uczynić w recepcji House of Air. Regulamin Ogólny Korzystania z Parku Adrenaliny „House of Air” jest również dostępny na stronie internetowej Parku www.houseofair.pl.

Płatność online

1. Płatność za bilety będzie możliwa za pomocą serwisu www.przelewy24.pl, na którą to stronę Klient zostanie przekierowany bezpośrednio po założeniu zamówienia. Płatność odbędzie się na zasadach określonych w regulaminie dokonywania wpłat za pośrednictwem www.przelewy24.pl.

2. Klient będzie miał możliwość dokonania zapłaty za pomocą form płatności udostępnionych na www.przelewy24.pl.

3. Cena biletu jest wiążąca według chwili zamówienia, a Klient zobowiązany jest do dokonania płatności jednorazowo, bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

4. Po dokonaniu zakupu za pośrednictwem Strony Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem transakcji, zawierającą datę i godzinę wykupionego wejścia.

5. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia lub niedostarczenie potwierdzenia zamówienia, niemożność dokonania zapłaty ceny spowodowane błędnym lub niedokładnym podaniem danych przez Klienta, problemami z siecią Internet lub innymi okolicznościami, na które Zarządzający nie miał wpływu.

6. Zarządzający wystawia oraz przesyła faktury elektroniczne. Prośby o faktury można składać osobiście lub korespondencyjnie w siedzibie Zarządzającego albo elektronicznie na adres gliwice@houseofair.pl.

Zwroty, wymiana i reklamacje

1. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub sportowymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu formularza rejestracji w trakcie zakładania Konta Klienta lub w kalendarzu dostępnych terminów należy niezwłocznie skontaktować się z House of Air wysyłając wiadomość e-mail na adres: gliwice@houseofair.pl. Podstawą skutecznego dokonania reklamacji z jednego z powyższych tytułów będzie otrzymanie przez Zarządzającego wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3. Reklamacja, o której mowa w ust. 2 powyżej zostanie rozpatrzona przez Zarządzającego w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenie reklamacyjne Klient może złożyć osobiście w recepcji lub przesłać na adres siedziby Zarządzającego.

4. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać w trybie przewidzianym w regulaminie serwisu www.przelewy24.pl dostępnym na stronie internetowej.

5. Reklamacje, o których mowa w ust. 4 powyżej będą rozpatrywane przez zarządzającego serwisem www.przelewy24.pl

6. Zakupione bilety nie podlegają wymianie.

7. Zarządzający zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie niniejszego Regulaminu, cen i rodzajów biletów obowiązujących w Parku. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.